• เกี่ยวกับเรา
  • About us
     ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นในทุกๆวัน จะเห็นได้จากกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่การทำธุรกรรม กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคาร ร้านค้า และธุรกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งธุรกรรมต่างๆเหล่านี้ในแต่ละวันเป็นกิจกรรมที่รับบริการผ่านผู้ให้บริการด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย การส่งข้อมูล  ที่มี
ตัวแปรหลัก คือ เวลา (Time) ความรวดเร็ว (Speed) และความถูกต้อง (Accuracy) ในการจัดการกับธุรกรรมนั้นๆให้ราบรื่น และให้บริการกับผู้ที่มาทำธุรกรรมให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจำนวนมากจึงต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง เช่น
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกๆด้าน (Security) เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล การปลอมแปลงข้อมูล
    ตลอดจนหามาตรการเพื่อการป้องกันการก่อการร้าย  
  • ปรับรูปแบบการทำงานให้สั้นลง (Short and time saving process) และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้
    มากขึ้น เช่น ระบบการให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอ
    นิกส์แก่ประชาชนสำหรับภาครัฐ  การพกบัตรแทนเงินสด
  • ทุ่มเทให้กับธุรกิจหลักมากขึ้น (core business) และจ้างบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เข้ามาดูแลธุรกิจบางส่วนของตนเอง (Outsourcing) เช่น ระบบ Call Center  ระบบการจัดเก็บเอกสาร

     บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (CWN) เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยีผนวกกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นหลักเข้ามาใช้ เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด

     บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัย (Logical Security) ในทุกด้าน ตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากรร่วมงาน กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ การส่งมอบงานให้กับลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ หลังส่งมอบงาน ตัวอย่างระบบงานที่สามารถปรับใช้ในทุกธุรกิจ อาทิเช่น ระบบการจัดการยืนยันตัวบุคคล (ID management), ระบบการจัดสอบ (Electronic-Examination), ระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย (Transaction management) และระบบอื่นๆ

     ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทมีการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการ ตลอดจนการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เช่น การรับรองตามมาตฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับระดับสากล และ ระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.