• Examination Management
Examination Management

ในปัจจุบันนี้ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ภาครัฐ เอกชน หรือ ธนาคาร ต่างมีการประเมินความสามารถด้วยการสอบวัดความรู้ ซึ่งกระบวนการในการจัดสอบในแต่ละครั้ง มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆหลายขั้นตอนซึ่งจันวาณิชย์พร้อมให้บริการบริหารการสอบแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ทั้งผู้จัดสอบ และ ผู้เข้าสอบ ตั้งแต่ บริการรับลงทะเบียน การดำเนินการสอบทั้งในและนอกสถานที่ การตรวจข้อสอบ จนกระทั่งการประกาศผลการสอบ ผ่าน SMS หรือ Website ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.