• IT Facility Management
IT Facility Management

ในยุคที่ทุกองค์กรใช้อุปกรณ์ IT อย่างแพร่หลาย ผู้ใช้งาน(User)ต้องการรับบริการด้าน IT ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากศูนย์ปฎิบัติ การคอมพิวเตอร์ ดังนั้นงานบริหารศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Facility Management) จึงนับว่าเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง และต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจันวาณิชย์ได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กร ในการบริหารศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดการด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงาน ทั้งการรักษาระดับการให้บริการตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ใช้งาน (SLA: Service Level Agreement) และโครงสร้างระบบ
(IT Infrastructure) ที่มีมาตรฐาน สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร และเมื่อระบบเกิดปัญหาสามารถแก้ไขให้กลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.