• Mobile Management
Mobile Management

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธนาคาร และ กลุ่มธุรกิจประกันภัย ต่างมีแนวโน้มพัฒนา
การให้บริการธุรกรรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) เช่น โทรศัพท์มือถือ, Mobile Computer และ Kiosk) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลูกค้า ที่มารับบริการ เช่น การประชุมผ่านระบบ Mobile การทำธุรกรรมด้านการเงิน การสมัครสมาชิก การทำธุรกรรมด้านประกันภัย เช่น การเครมประกัน หรือ ซื้อประกัน ระบบการตรวจรับงานผ่าน Mobile และอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบที่ตรงตามความต้องการ ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ และข้อมูลมีความปลอดภัย ด้วยการส่งข้อมูลผ่าน Private network และ ระบบการยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งทำให้ผู้รับบริการประทับใจในบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมั่นใจในความถูกต้อง

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.