• ข่าวล่าสุด
  • Latest News

 

    การบรรยายพิเศษ เรื่อง แบบอย่างความสำเร็จของธุรกิจ Digital Archive

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สพธอ. จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความมั่นใจในเชิงนโยบาย และประโยชน์อันเกิดจากการใช้งานธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อันจะเ...
    ด่านอัตโนมัติสุวรรณภูมิ ผ่านคล่อง - ผิดปกติล็อก

ด่านตรวจหนังสือเดินทาง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งขาเข้าและขาออก ได้นำระบบ ออโต ชาแนล (Auto channel) หรือช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ มาใช้ตรวจพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยหรือชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 มีรายงานว่า เป็นระบบอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางชาวไทยเป็นอย่างดี จากการจับเวลาการผ่านพบว่า ระบบอัตโนมัติใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 วินาที ที่ช่อง...
    อบรม Information Security and Privacy Awareness

เพื่อตอกย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำด้าน Security บริษัทจันวาณิชย์ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร Information Security and Privacy Awareness Training แก่พนักงาน เพื่อให้ชาวจันวาณิชย์ทำงานด้วยความระมัดระวัง รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ ป้องกันภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน security อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก ...
    ร่วมออกบูธ การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553

บริษัทจันวาณิชย์ ได้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า และบริการ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ทาง ก.พ.ร. มีภาระกิจหลักในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ซึ่งรวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐต่างๆสามารถ Outsource งานของตนเองให้ภาคเอกชนเข้ามารับดำเนินการ เพื่อสร้างศักยภาพในการให้บริ...
  อ่านทั้งหมด>>


News & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.