• ข่าว
  • News & Events

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง แบบอย่างความสำเร็จของธุรกิจ Digital Archive

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สพธอ. จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความมั่นใจในเชิงนโยบาย และประโยชน์อันเกิดจากการใช้งานธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันให้เกิดธุรกิจบริการดังกล่าว เนื่องจากจะมีผลต่อการชั่งน้ำหนัก การพิสูจน์และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณธนพล กองบุญมา ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ \"แบบอย่างความสำเร็จของธุรกิจ Digital Archive\" เพือบอกเล่าประสบการณ์งานด้าน Digital Archive ที่บริษัทฯ ได้เคยพัฒนาให้แก่ทั้งภาครัฐ และ ธนาคาร อาทิ การจัดเก็บภาพเช็ค การจัดเก็บภาพเอกสารสำคัญทางราชการ เป็นต้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร ตรวจสอบได้ง่าย ทันสมัย และ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2015

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.etda.or.th/main/contents/display/791

<<Back

  หัวข้อข่าวอื่น ๆ


News & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.