• สินค้าและบริการ
  • Products & Services

     การให้บริการหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยการให้คำแนะนำ (Consultancy) พัฒนากระบวนการทำงาน (Business Process Improvement) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย (Logical Security) แก่ลูกค้า

ID Management
การบริหารจัดการระบบ
ยืนยันตัวบุคคลแบบ
ครบวงจร
    
EXAM Management
การบริหารการสอบแบบ
ครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลด
ความยุ่งยากในการสอบ


IT Facility Management
การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ใช้
 
Mobile Management
การบริหารระบบธุรกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ผ่านระบบเครือข่าย Internet

Documents Management
ระบบจัดการเอกสาร
เน้นความปลอดภัยและสะดวกในการจัดเก็บรวมทั้งสืบค้นข้อมูล
   

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.