• เทคโนโลยี
  • Technology

  Public Key Infrastructure (PKI)

คือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการป้องกันบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้รับ เห็นข้อมูลหรือข้อความที่จัดส่งเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้หลักการ ระบบกุญแจคู่ (Key Pair) ในการเข้ารหัส และถอดรหัสข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย

>> กุญแจสาธารณะ (Public Key)
กุญแจสำหรับแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นๆที่รับข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อกับผู้ออกใบรับรอง

>> กุญแจส่วนบุคคล (Private Key)
กุญแจสำหรับแสดงตัวตนว่าเป็นบุคคลที่ได้กล่าวถึงจริง

>> ใบรับรองจาก CA (Digital Certificates)
ชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อความและตัวเลขที่แสดงและระบุยืนยันการมีตัวตนของผู้ถือใบรับรองนั้นๆ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกให้โดยองค์กรผู้ทำหน้าที่ออกใบรับรองฯ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PKI

นาย B ต้องการส่งข้อมูลมายังนาย A เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงนาย A เท่านั้นที่สามารถเปิดเอกสารนี้ได้ จึงต้องใช้การเข้ารหัสและถอดรหัส ซึงสามารถอธิบายขั้นตอนอย่างง่ายๆได้ดังนี้

1.B เข้ารหัสข้อมูล (Encryption: กระบวนการเปลี่ยนข้อความปกติ (Plain Text) เป็นข้อมูลเข้ารหัส) โดยใช้ Public Key ของ A

2.เมื่อ A ได้รับข้อมูล A ทำการถอดรหัส (Decryption : กระบวนการเปลี่ยนข้อมูลเข้ารหัสเป็นข้อความปกติ (Plain Text)) โดยใช้ Private Key ของ A เปิดข้อมูล

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.